Ponovo uz nesebičnu pomoć iz ranijih tekstova vam već poznate moje drage knjigovođe Jele Pićurić, poznatije kao @lela_ns (zapratite je slobodno i pitajte šta vam nije jasno ili na Twitteru, ili na Facebooku: Knjigovodstveni biro Trezor-J) rešavam(o) još jednu nedoumicu, ovoga puta u vezi sa izvozom usluga u inostranstvo.

Šta je potrebno znati ukoliko prodajete usluge inostranim partnerima?

Kako bi se sprovele usluge izlaznih i ulaznih računa prema inostranstvu, neophodno je uraditi sledeće korake:

 1. Izdati fakturu ili primiti ulaznu fakturu usluga – faktura kao i svaka druga, osim što kao broj računa ne stoji dinarski, nego devizni račun (odnosno, cela procedura laćanja iz inostranstva, koju dobijate od svoje banke).
 2. Uneti fakturu u kontrolnik uvoza i izvoza,
 3. (Na)platiti uslugu. Devizno plaćanje, kao i dinarsko, može se vršiti lično i elektronski.
 4. Prijaviti Deviznom inspektoratu svaku fakturu u roku od 30 dana :)

Kontrolnik uvoza i izvoza

Ovo je obavezna (propisana) evidencija o spoljnotrgovinskim poslovima sa sledećim elementima:

 • podaci o zaključenim spoljnotrgovinskim poslovima(svaki zaključeni ugovor dobija svoj broj u kontrolniku)
  • vrednost zaključenog posla,
  • vrsta i količina robe koja se izvozi,
  • naziv i sedište kupca odnosno prodavca (inostranog),
  • sedište posrednika i procenat provizije,
  • naziv i sedište preoizvođača, odnosno vlasnika robe / korisnika robe,
  • paritet isporuke,
  • način i rok naplate, odnosno plaćanja.
 • podaci o izvršavanju izvoza, odnosno uvoza
  • količina i vrednost izvezene, odnosno uvezene robe po jedionstvenim carinskim ispravama,
  • podaci o obliku izvoza, odnosno uvoza (LB, D, Kk, Kv).
 • podaci o naplatama, odnosno plaćanjima po zaključenom poslu
  • broj naloga banke, datum i iznos plaćanja, odnosno naplate.
 • podaci o pravdanju razlika vrednosti nastalih u poslovanju sa inostranstvom
  • broj i datum odluke nadležnog organa o pravdanju razlike ili broj naloga banke o plaćanje razlike.
 • napomena
  • jedini neobavezan, ali koristan element koji sadrži naznake o specifičnostima evidentiranog posla.

Sadržaj kontrolnika jeste propisan, ali sâm obrazac, odnosno njegov izgled, nije, što znači da ga možete sami kreirati – u obliku povezane knjige, u obliku slobodnih listova, ili na računaru. U knjižarama se kupuje kao uvezana knjiga.

Važno:

 • Kontrolnik je pomoćna poslovna knjiga i mora se čuvati najmanje 5 godina od dana isteka poslovne godine za koju je vođen.
 • Kontrolnik se vodi posebno za izvoz robe i posebno za izvoz usluga kao i posebno za uvoz robe i posebno za uvoz usluga (dakle, ukoliko, primera radi, obavljate i uvoz i izvoz i roba i usluga, imaćete 4 kontrolnika).
 • Ovo nije knjigovodstvena evidencija – dakle, ovo vam ne vodi knjigovođa, nego vi sami!

Plaćanje, iliti: sa dinarskog računa prebacuje se novac na devizni

Elektronski:

Prilikom plaćanja ino partneru banci poslati mailom ili faksom:

 1. Dokumentaciju kojom se dokazuje osnov plaćanja (ugovor, profaktura, faktura)
 2. Potpisan i pečatom overen nalog za plaćanje (obrazac “nalog za plaćanje” 70)

Nalozi za plaćanje sa obezbeđenim pokrićem za plaćanje, provizijom i odgovarajucom dokumentacijom, primljeni u banku do 12 časova u papirnoj formi, ili do 14 časova u elektronskoj izvršavaju se istog radnog dana – ovo je za naše tržište veoma važno, a zbog promenljivog deviznog kursa.

Naplata, iliti: sa deviznog računa na dinarski račun

Photo: www.wiretransfer.in

O prispeću naplate iz inostranstva banka vas obaveštava putem “Obaveštenja o prilivu”

Banci je potrebno dostaviti potpisan i pečatom overen nalog za naplatu – obrazac “nalog za naplatu” 60

Sve ove obrasce vam može poslati vaš bankar, koji vam može pomoći i oko popunjavanja obrazaca i davanja smernica.

Prijava Deviznom inspektoratu

Kako biste prijave faktura vršili elektronskim putem, biće pre svega neophodno da se registrujete. Odštampajte obrazac  EDD Prijava za elektronsku dostavu dokumenata, popunite i  pošaljite poštom :) na adresu:

Ministarstvo finansija
Devizni inspektorat
Kneza Miloša 20
11000 Beograd 

sa obaveznom naznakom na licu koverte “Prijava – ne otvaraj”.

Sve informacije možete dobiti na zvaničnoj stranici Devizog inspektorata. Jela je mi napisala i ovo, a ja prenosim, jer sam se i sama uverila u istinitost reči: Sajt je dosta pregledan, jednostavan, sa svim uputstvima, i ne stidite se da koristite kontakt telefone. Sa desne strane stranice se nalaze linkovi kojima pristupate aplikaciji i nalazite potrebna objašnjenja. Uputstvo za korišćenje aplikacije za elektronsku dostavu izveštaja o fakturisanim uslugama je opširno i veoma korisno – sve dodatne informacije u vezi sa postupkom prijave fakturisanih usluga ćete naći u njemu.

Ukoliko je nešto ostalo nejasno, slobodno pitajte u komentarima.

Podelite ovaj tekst svima za koje smatrate da će im koristiti.